» Gizlilik Bildirimi Beyanı

GİZLİLİK POLİTİKAMIZI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN WEBSİTEMİZİ KULLANMAYINIZ.
WEBSİTEMİZİ KULLANDIĞINIZDA KULLANIM ŞARTLARINI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

Gizlilik PolitikamızTulyum İnternet Hizmetleri Kozmetik Gıda Turizm Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi (bundan sonra Kuaför Pazarı olarak anılacaktır.) olarak, kullanıcılarımızın sanal mağazamızdan güvenli ve rahat biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla sanal mağazamızı kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Bu amaçla hazırlanan bu Gizlilik Politikası beyanı, sitemizi kullanan üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanunla (bundan sonra kanun olarak anılacaktır) uyumlu şekilde hazırlanmıştır.
Ayrıca Kuaforpazari.com.tr çerez politikası da Gizlilik Politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kuaför Pazarı Gizlilik Politikası?nın amacı, Tulyum İnternet Hizmetleri tarafından işletilmekte olan www.kuaforpazari.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamanın (bundan sonra Sanal Mağaza olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Sanal Mağaza üyeleri, ziyaretçileri, kullanıcıları (bundan sonra tümü 'Veri Sahibi' olarak anılacaktır) tarafından Kuaför Pazarı ile paylaşılan ya da Veri Sahibi'nin Kuaför Pazarı'nı kullanmasına bağlı üretilen kişisel kişisel verilerinin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İşlenen Veri Türleri


Aşağıda listelenen veri türlerinin tümü bundan sonra Kişisel Veri olarak anılacaktır ve Kuaför Pazarı tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğunu açıklamaktadır.

Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı İşlem Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri
Finansal Bilgileri
Pazarlama Bilgileri
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu?nun 3. ve 7. maddelerinin kapsadığı anonim hale getirilen kişisel veriler, kanun hükümleri gereği olarak kişisel veri olarak satılmayacak ve bu verilere ilişkin faaliyetler Gizlilik Politikası kapsamı dışında işlenecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları


Kuaför Pazarı, kişisel verileri aşağıda belirtilen nedenler ile işleyecektir:

1) Üyelik hesabı oluşturulması ve üyelik hesabına ilişkin kayıtların tutulması.
2) Veri Sahibi?nin Sanal Mağaza üzerinden sağlanan fonksiyonların kullandırılması.
3) Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Kuaför Pazarı'nın çalışma sisteminin iyileştirilmesi.
4) Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Kuaför Pazarı sanal mağazası tarafından verilen hizmetlerden ve satılan ürünlerden Veri Sahibinin faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması.
5) Sanal mağazanın işleyişi ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin veri sahibinin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlaanması ve icra edilmesi.
6) Kuaför Pazarı tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin icra edilmesi.
7) Kuaför Pazarı ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Kuaför Pazarı?nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesi.


Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme AmaçlarıVeri Sahibi?nin rızası kapsamında, Kuaför Pazarı, Veri Sahipleri?nin Sanal Mağaza üzerindeki aktivitelerini takip ederek üyeye sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama gerçekleştirilmesi, Veri Sahibi?ne özel indirim önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi?ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin AktarımıKuaför Pazarı, Veri Sahibi?ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kuaför Pazarı?nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Kuaför Pazarı, Veri Sahibi site kullanımının geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiye özelleştirme dâhil), Veri Sahibi?nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası?nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun?un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Tulyum İnternet Hizmetleri Kozmetik Gıda Turizm Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin çalışanları, yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9?da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekilleri ve Kişisel Verilerin Toplanmasında Hukuki SebeplerKişisel veriler, Sanal Mağaza üzerinde ve elektronik ortamda toplanmaktadır.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun?un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası?nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibinin HaklarıKanun?un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir;

1) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
2) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
3) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
4) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
5) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından wwwkuaforpazari.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kuaför Pazarı'nın hazırladığı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika?da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir.
Kuaför Pazarı, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
Kuaforpazari.com.tr'nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Çerez PolitikasıTulyum İnternet Hizmetleri Kozmetik Gıda Turizm Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi (bundan sonra Kuaför Pazarı olarak anılacaktır.) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve tam olarak faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Web sitelerinin büyük kısmında olduğu gibi. Kuaför Pazarı Sanal Mağazası'nda da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Veri Sahibi'nin bilgisayarında saklanan Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası Kuaför Pazarı Gizlilik Politikası?nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kuaför Pazarı, bu Çerez Politikası?nı Site?de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.Çerez ("Cookie") Nedir?Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından internet tarayıcınız vasıtasıyla cihazınızda veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar.
Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?Çerezler, çerezi üreten kaynağa göre, kullanım ömürlerine göre ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilirler:

Çerezi yerleştiren tarafa göre:

Sanal Mağazamızda Kuaför Pazarı'nın kendi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır.
Sanal Mağazamızın kendi çerezleri Kuaför PAzarı sunucuları tarafınan oluşturulurlar.
Üçüncü taraf çerezleri ise Kuaför Pazarı iş ortakları tarafından yönetilmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, kısa süreli ve uzun süreli çerezler mevcuttur.
Kısa süreli çerezler oturumun sonlanması ile veri sahibinin cihazından silinirken, uzun süreli çerezler kullanım amacına göre veri sahibinin bilgisayarını hatırlamak amacıyla daha uzun süre veri sahibinin cihazında saklanmaktadır. oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform?u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.


Çerezler Neden KullanılmaktadırÇerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda sıralanmıştır:

1) Doğrulama Çerezleri: Doğrulama çerezleri kullanıcıların sistem tarafından tanınmasını sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcı kullanıcı adı ve parolası ile giriş yaptığında her sayfa değiştirdiğinde kullanıcı adı parola girmek zorunda kalmamaktadır. Ayrıca üyelik bilgileri ve sepette bulunan ürün bilgileri ve kullanıcı ayar ve tercihleri de bu çerez türü üzerinden takip edilmektedir.
2) Teknik Çerezler: Sanal mağazadaki kullanıcı hareketlerin takip ederek sanal mağazanın performansını arttırmak, çeşitli sunucular arasında veri entegrasyonunu sağlamak, çeşitli hataların takibini yapmak.
3) Reklam ve Hedefleme Çerezleri: Kullanıcılara gösterilecek reklam, promosyonlar için kullanıcı ilgi alanlarının belirlenip saklandığı ve 3. parti sitelerde de takip edilebilen çerezlerdir.
4) Analitik Çerezleri: Analitik çerezler kullanıcıların hareketleri, kullanıcı sayıları, sayfa gösterimleri gibi istatistiksel veri analizi yapabilmeyi sağlayan çerez türüdür.


Kuaför Pazarı Reklam Hedefleme ve Analitik işlemler için Google tarafından sağlanan çerezleri kullanmaktadır.
Google'ın kullandığı çerez türleri ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
https://policies.google.com/technologies/types?hl=tr

Rıza ve Gizlilik Politikası'ndaki DeğişikliklerKuaför Pazarı Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.
Güncel Politika Platform?da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Lütfen sanal mağaza hizmetlerini her kullanımdan önce Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Şartlarını tekrar okuyunuz.

ÇEREZLERİN KAPATILMASI KUAFÖR PAZARI HİZMETLERİNİN KULLANILAMAMASINA NEDEN OLUR.
İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASINI VE ÇEREZ POLİTİKASINI OKUYUP ANLAYIP KABUL ETMİYORSANIZ, SUNUCULARIMIZ ÜZERİNDE SAĞLANAN HİZMETLERİ KULLANMAYINIZ.
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır